Udbud og kontrakt

For at give virksomhederne de bedste muligheder for at lave tilbud med nye og innovative løsninger, blev udbudsmaterialet lavet som et funktionsudbud, hvor virksomhederne kunne byde ind med forskellige nye og innovative løsninger med henblik på at gøre borgerne mere selvhjulpne og højne livskvaliteten.

Udbuddet

Projektets formål har været at udvikle en ny praksis (platform) for tværkommunale innovative indkøb på sundheds-, ældre- og handicapområderne. Heraf navnet Nordjysk Platform for Innovative Indkøb (NOPII). Målet skulle realiseres ved at gennemføre et funktionsudbud og indkøbe en innovativ helhedsløsning til medicinhåndtering.

Der har med udbuddet været efterspurgt en løsning, der ikke eksisterer på markedet, og som kan imødekomme borgerens behov og personalets opgaver i relation til medicindosering, påmindelse, hjælp til medicingivning mm. Som en del af udbuddet har der været gennemført forundersøgelser med afdækning af borgerbehov, medarbejderperspektiver, arbejdsgange, økonomi, IT mm., hvilket har indgået i udbudsmaterialet mhp. at få en løsning, der imødekommer disse behov og udfordringer.

Udbuddet er gennemført som et udbud med forhandling, og udbudsprocessen har været med dialog før og under offentliggørelse af udbuddet.

Kontrakten

De 9 kommuner har på baggrund af udbuddet indgået en kontrakt med virksomhedskonsortiet MedicCare med ikrafttrædelse 1. september 2017.

Kontrakten består af:

  • Kontrakt på færdigudvikling og test af løsning til medicinhåndtering (1. september 2017 til 30. juni 2019), og
  • Kontrakt på drift af den testede løsning, hvor kommunerne individuelt har mulighed for at anvende kontrakten fra 1. juli 2019 til 30. juni 2021, hvorefter kommunerne kan vælge at forlænge kontraktens løbetid med yderligere 2 år indtil 30. juni 2023.

Leverandøren af løsningen er virksomhedskonsortiet MedicCare (MedicPen og CareConsult), som består af:

  • Falck (service og logistik)
  • Apotek (pakning)
  • MedicPen (pilleautomat)
  • CareConsult (IT)